08-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b9-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab%d6%80%d5%b8%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6

Հայ երաժշտության պատմության ակունքները լեզվական տվյալների լույսի տակ

Սեպտեմբերի 4, 2015

Զրույց-դասախոսություն լեզվաբան, դոկտոր Հրաչ Մարտիրոսյանի հետ (Լայդեն-Վիեննա)
Թեմա՝ Հայ երաժշտության պատմության ակունքները լեզվական տվյալների լույսի տակ