20-%d6%85%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80-3

Օրորներ

Դեկտեմբերի 19, 2015

«Օրորներ» կրթական ծրագիր։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները ծանոթանում են հայ ժողովրդական երգաստեղծության «Օրոր» ժանրին և սովորում ավանդական օրորոցային երգեր։
Վարող՝ Տաթևիկ Շախկուլյան