Երկնի Կայծեր

Երկնի կայծեր բիւրափառ
Հըրոյ հովէն ցիր ու ցան,
Գիշեր-երկիր հիւրաբար՝
Լուսոյ ծովէն կաթեցան՝
Աչքին սօսուն,
Մըտքին խօսուն։