Սալայատակն ու Ուղին

Սալայատակ-սալայատակ քալեցի,
Սալի վերայ կեանք ու ջանքըս հալեցի.
Ոսկի, արծաթ սալի սըրտում սարերով,
Ծառ ու ծաղիկ սալի շրջում բարերով:
Սալը յեցած և ո՛չ մի բան չիմացաւ,
Վերան յիմար կեանքի ուղին վիմացաւ: